Antoni Michalowski (1730 - 1792)
Crakov Deputy 1788
 
BACK